А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Беклофорт™ (Becloforte™)

міжнародна та хімічнаназви: беклометазон,9-хлор- 11β,17, 21-тригідрокси-1бβ-метилпрегна-1,4-дієн-3,20-діон17, 21-дипропіонат;

основні фізико-хшічнівластивості:біла або майже біла суспензіябеклометазону дипропіонату урідкому хлорфторкарбоновому пропіленті;

склад: 1 доза аерозолю міститьбеклометазону дипропіонату (мікронізованого)250 мкг; допоміжні речовини:олеїнова кислота, трихлорфторометан тадихлодифторометан.

Форма випуску. Дозований аерозоль дляінгаляцій.

Фармакологічна група. Протиастматичні препарати,інгаляційніглюкокортикостероїди. АТС R03B A01.

Фармакологічні властивості.Беклометазону дипропіонат -попередник активної речовини із слабкою спорідненістю з глюкокортикоїднимирецепторами. Він гідролізується естеразами з утворенням активного метаболітубеклометазону-17-монопропіонату, який має високу місцеву протизапальну активність.

Фармакокінетика.При інгаляційному застосуваннісистемна абсорбція незмінного беклометазону дипропіонату відбувається черезлегені з незначною пероральною абсорбцією дози, що потрапила ушлунково-кишковий тракт. До абсорбції відбувається інтенсивне перетвореннябеклометазону дипропіонату в його активний метаболітбеклометазону-17-монопропіонат. Метаболізм відбувається за участю естераз.Системна абсорбція беклометазону-17-монопропіонату складається з абсорбції влегенях (36%) і в шлунково-кишковому тракті (26%). Абсолютна біодоступність приінгаляційному застосуванні становить приблизно 2% та 62% введеної дози длянезмінного беклометазону дипропіонату та беклометазону-17-монопропіонатувідповідно.Об’єм, розподілу беклометазонудипропіонату в фазі плато помірний (20 л), проте убеклометазону-17-монопропіонату він більший (424 л). Зв’язування з білкамиплазми помірно високе (87%).
Беклометазону дипропіонат табеклометазону-17-монопропіонат мають високий плазмовий кліренс (150 та 120л/год.), періоди напіввиведення становлять0,5 год. та 2,7 год. Приблизно 60%дози препарату виводиться з випорожненнями, 12% - з сечею у вигляді вільних такон’югованих полярних метаболітів. Нирковий кліренс беклометазону дипропіонатута його метаболітів незначний.

Показання для застосування.Беклофорт забезпечує ефективнупротизапальну дію на легені та є одним зосновних компонентів базисногопрофілактичного лікування бронхіальноїастми.Беклофорт застосовується дляпрофілактичного лікування тяжкої астми удорослих.Тяжка астма: пацієнти з тяжкоюхронічною астмою, а також пацієнти, щопотребують застосування системнихкортикостероїдів для адекватногоконтролю симптомів. Після початкузастосування Беклофорту багато пацієнтів,що мали залежність від системнихстероїдів для адекватного контролю засимптомами астми, зможуть суттєвозменшити або повністю відмовитися відперорального застосуваннякортикостероїдів.

Спосіб застосування тадози.Беклофорт застосовується лишеінгаляційно.Пацієнтам, яким тяжкосинхронізувати дихання із застосуванням інгалятора,рекомендується додаткововикористовувати спейсер “Волюматик".Початкова доза Беклофорту повиннавідповідати тяжкості захворювання. Дляпацієнтів, які потребують високоїдози інгаляційного кортикостероїду,початкова доза повинна становити1000 мкг на добу. Дозу препарату потімможна скоригувати до досягненняконтролю над симптомами астми абозменшити до мінімально ефективноїзалежно від індивідуальної реакції хворого.Дорослі (в тому числі похилоговіку):1000 мкг на добу; доза може бутизбільшена до 2000 мкг на добу. Післястабілізації стану пацієнта дозуможна зменшити. Загальна добова доза можепризначатися за два, три або чотириприйоми.Для отримання оптимальногорезультату Беклофорт повинен застосовуватисярегулярно, навіть у періодвідсутності симптомів.Діти:Застосовувати не рекомендується.

Побічна дія.Можливий розвиток кандидозупорожнини рота та глотки у деяких пацієнтів, частота якого збільшується при прийомідоз, що перевищують 400 мкг Беклофорту на день. Це ускладнення найбільшвірогідне у пацієнтів з високим рівнем преципітинів Candida в крові, що вказуєна попереднє інфікування. У цьому випадку після застосування інгалятора будекорисним прополоскати порожнину рота. При необхідності протягом всього періодулікування можна призначити протигрибковий препарат місцево.У деяких пацієнтів може з’явитисяохриплість голосу та подразнення горла, тут може бути корисним полоскання горлаводою одразу після інгаляції. Також рекомендується застосування спейсеравеликого об’єму.
Як і при лікуванні іншимиінгаляторами, можливий розвиток парадоксальногобронхоспазму з швидким розвиткомзадишки. В цьому разі терміновозастосовують швидкодіючіінгаляційні бронходилататори, інгаляціюБеклофорту негайно припиняють,проводять обстеження пацієнта та принеобхідності призначаютьальтернативну терапію.Повідомлялося про реакціїгіперчутливості, що включали в себе висип,кропив’янку, свербіж, почервоніннята набряк очей, губ і глотки.Можлива системна дія, включаючипригнічення надниркових залоз, затримкуросту у дітей та підлітків,зменшення мінералізації кісток, катаракту таглаукому.Спеціальні застереження.Лікування бронхіальної астмиповинне проводитися згідно з поетапноюпрограмою, стан пацієнта необхіднорегулярно контролювати як клінічно, так ішляхом визначення показниківфункції зовнішнього дихання.Збільшення використаннякороткодіючих інгаляційних бета-2-агоністівсигналізує про поступову втрату контролюнад астмою. В цих умовах терапіяповинна бути переглянута. Раптовета прогресуюче погіршення контролю астмиє потенційно життєво небезпечним,тому слід збільшувати дозукортикостероїдів. У пацієнтів,віднесених до групи ризику, потрібно проводитипікфлоуметрію.Беклофорт призначений не длякупірування гострих нападів астми, а длядовготривалого профілактичноголікування. Для полегшення стану при гострихастматичних нападах застосовуютьсяшвидко- та короткодіючі інгаляційнібронходилататори.Необхідно правильно користуватисяінгалятором, щоб забезпечити потраплянняпрепарату в бронхи.Недостатня відповідь на лікуванняабо тяжке загострення астми вимагаютьзбільшення дози Беклофорту та, якщонеобхідно, застосування системнихстероїдів та/або антибіотиків принаявності інфекції.При застосуванні інгаляційнихкортикостероїдів, особливо у високих дозах тапротягом тривалого часу, можливевиникнення системної дії, але значноменшої, ніж при призначенніпероральних стероїдів. Системна дія можепроявлятися у пригніченнінадниркових залоз, затримці росту у дітей і підлітків,зменшенні мінералізації кісток,катаракті та глаукомі. Тому важливо, щоб дозаінгаляційних кортикостероїдів булазменшена до мінімально можливої, яка бзабезпечувала контроль симптомівастми.Рекомендується регулярно перевірятизріст дітей, що знаходяться на триваломулікуванні інгаляційнимикортикостероїдами.Існує індивідуальна підвищеначутливість до інгаляційних кортикостероїдів.У зв’язку з можливістю пригніченняфункції надниркових залоз переведенняпацієнтів з прийому пероральнихкортикостероїдів на інгаляційний Беклофортвимагає особливої уваги іпостійного контролю за функцією надниркових залоз.Процес переходу на Беклофорт тавідміна системної терапії мають бутипоступовими, пацієнти повинні матипри собі спеціальну картку з

попередженням пронеобхідність додаткового введення системного стероїду устресовий період, наприклад,

притяжкому астматичному нападі, тяжкихінтеркурентних захворюваннях,хірургічних втручаннях, травмах і т.ін.Заміна системної стероїдної терапіїна інгаляційну інколи може демаскуватиалергічні захворювання, такі якалергічний риніт або екзема, раніше
контрольовані системним прийомомстероїдів. Ці алергічні прояви требалікувати антигістамінними засобамита/або топічними препаратами, в томучислі і топічними стероїдами.Лікування Беклофортом не повинноприпинятися раптово.Як і при лікуванні іншимиінгаляційними кортикостероїдами, з особливоюобережністю Беклофорт слід призначатихворим з активним та латентнимтуберкульозом легенів.

Протипоказання.Гіперчутливість до будь-якого зкомпонентів препарату в анамнезі. Препарат протипоказаний дітям до 12 років.

Взаємодія з іншимилікарськими засобами.Достовірних повідомлень щодомедикаментозної взаємодії немає.

Передозування.При застосуванні Беклофорту вдозах, що перевищують рекомендовані, може виникнути тимчасове пригніченняфункції кори надниркових залоз. Це не потребує невідкладної допомоги, оскількифункція кори надниркових залоз відновиться через декілька днів, щопідтверджується рівнем кортизолу у плазмі. Проте при застосуванні доз, вищих зарекомендовані, та протягом тривалого часу, деяке пригнічення функціїнадниркових залоз можливе. В цьому випадку необхідно перевіряти резерв функціїнадниркових залоз. Лікування Беклофортом можна продовжувати в дозах, достатніхдля контролю астми.

Особливості застосування.Вагітність та лактація.Безпечність застосування Беклофортупід час вагітності остаточно невстановлена. При вирішенні питанняпро призначення препарату під часвагітності потрібно зважитиочікувану користь для матері з потенційнимризиком для плоду.Беклофорт виділяється з грудниммолоком, але у дуже незначній кількості. Зобережністю призначають препаратжінкам, що годують груддю, слід зважититерапевтичну користь відпризначення препарату в порівнянні з можливимризиком для матері та дитини.Користування.Як і при застосуванні іншихінгаляційних препаратів, терапевтичний ефектможе зменшуватися при охолодженнібалончика. Балончики не можнарозбивати, протикати або спалювати,навіть коли вони будуть порожніми.Перевірка інгалятораПеред першим застосуваннямінгалятора або після перерви в користуваннібільше одного тижня зняти ковпачокмундштука, злегка надавлюючи на нього збоків, добре струснути інгалятор тазробити одне розпилення у повітря, щобпереконатися в адекватній роботі.Користування інгаляторомЗняти ковпачок мундштука, злегка надавлюючина нього з боків, і переконатися в чистоті внутрішньої і зовнішньої поверхоньмундштука.Старанно струснути інгалятор.
Взяти інгалятор вертикально міжвеликим та всіма іншими пальцями, причому великий палець повинен знаходитися наоснові інгалятора, нижче мундштука.Зробити максимально глибокий видих,потім помістити мундштук в рот між зубами і охопити його губами, не прикушуючипри цьому.Починаючи вдих через рот, натиснутина верхівку інгалятора, щоб виконати розпилення препарату, при цьому продовжуватиповільно і глибоко вдихати.Затримати дихання, вийнятиінгалятор з рота і зняти палець з верхівки інгалятора. Продовжувати затримуватидихання стільки, скільки можливо.Якщо необхідно виконати подальшірозпилення, слід зачекати приблизно З0 секунд, тримаючи інгалятор вертикально.Після цього виконати дії, зазначені в пунктах 2-6.Ковпачок мундштука надіваєтьсяшляхом натискання в потрібному напрямку.ВАЖЛИВО:Виконувати дії, зазначені в пунктах4, 5 та 6, не поспішаючи. Важливо передсамим розпиленням почати вдихатиякомога повільніше. Перші декілька разівслід потренуватися перед дзеркалом.Якщо біля верхівки інгалятора або з боківрота з’явиться “хмарка",необхідно почати знову з дій, вказаних у пункті 2.Якщо лікар дав інші інструкції зкористування інгалятором, потрібновиконувати їх, а також радитися злікарем при виникненні будь-яких труднощів.Ослаблені дорослі можуть триматиінгалятор обома руками. Слід поміститиобидва вказівні пальці на верхівкуінгалятора, а обидва великі пальці - наоснову нижче мундштука.ЧисткаІнгалятор слід чистити не рідшеодного разу на тиждень.Вийняти металевий балон зпластикового футляра інгалятора і зняти ковпачок мундштука.Вимити пластиковий футляр таковпачок мундштука теплою водою.Дати висохнути в теплому місці.Уникати надмірного нагрівання.Помістити металевий балон таковпачок мундштука на місце.До води можна додати слабкий миючийзасіб. Після цього слід ретельно прополоскати футляр та ковпачок теплою водою,дати висохнути. НЕ КЛАСТИ МЕТАЛЕВИЙ БАЛОН У ВОДУ.

Умови та термін зберігання.Зберігати при температурі не вище30°С, у недоступному для дітей місці. Уникати впливу прямого сонячногопроміння. Не заморожувати. Термін зберігання - 3 роки.
Переглядів: 1335 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я